เกณฑ์พื้นฐาน 13 ข้อ สถานที่ทำงานน่าอยู่

การที่เรามีที่ทำงานที่สะอาดและเรียบร้อยทำให้เป็นอีกส่วนหนึ่งของการอยากมาทำงานและผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เวลาเจอหรือพบเห็นก็จะสนใจและชมชอบ

su (2)

หากเรามีที่ทำงานที่สกปกและไม่น่าใช้มันก็เป็นอีกส่วนที่ทำให้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างให้ มีความสนใจมากน้อยแค่ไหนบงบอกถึงลักษณะนิสัยของผู้ทำงานได้ว่าเป็นคนมีระเบียบหรือไม่ น่าจะใช้บริการด้านการทำงานด้วยไหมวันนี้มีเกณฑ์ของการจทำให้ที่ทำงานน่าอยู่มาฝากกัน

 1. อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ  เรียบร้อย
 2. ในกรณีที่มีร้านอาหารจะต้องได้มาตรฐานตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
 3. มีน้ำดื่มสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มกรมอนามัย (พ.ศ.2543) หรือมีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 4. มีการจัดการมูลฝอยที่ดี ไม่มีมูลฝอยตกค้าง
 5. มีห้องสุขาสะอาดตามเกณฑ์สุขาสะอาด น่าใช้ของกรมอนามัย
 6. มีการควบคุมแมลง หนู  ยุง  ตามหลักสุขาภิบาล
 7. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน ได้แก่  แสงสว่าง  เสียง  อุณหภูมิ  การะบายอากาศ  และมีการจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม
 8. มีระบบการดูแลรักษา ระบบไฟฟ้า  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี
 9. มีระบบการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ
 10. มีระบบการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เช่น  ฝุ่น  กลิ่น  เสียง  น้ำเสีย  เป็นต้น) แก่ชุมชนโดยรอบ
 11. มีการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ  3  วัน ๆ 30 นาที
 12. มีการจัดตกแต่งสถานที่ให้น่าอยู่ แลดูสวยงามตามความเหมาะสม
 13. มียาสามัญประจำบ้าน และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการ