หลักเบื้องต้นของการออกแบบสวน

ในเบื้องต้นมักเป็นการทำความรู้จักกับพื้นที่จัดสวนโดยการเขียนและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประกอบโดยรอบ เช่น ตัวบ้าน ขอบเขตที่ดิ้น (รั้ว) ถนนหน้าบ้านทาง ทางเข้าบ้าน โรงรถ ทางเดินต่าง ๆ

กำหนดตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่ที่จะเก็บรักษาไว้ แสดงทิศเหนือ-ใต้ บริเวณที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น ด้านที่ร้อนแดดบริเวณที่ร่มจัดจนปลูกต้นไม้ไม่ได้ บริเวณที่มีน้ำขังแฉะในฤดูฝน หรือด้านที่ต้องการสิ่งบังตา เพราะขาดความเป็นส่วนตัวโดยที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นภายในบริเวณ เป็นต้น

l_3142_13738230561688963984

ข้อจำกัดของพื้นที่

ในการจัดสวนนั้นปัจจัยหลักที่เป็นตัวเองกำหนดรูปแบบจัดสวนและงบประมาณของชิ้นงาน คือ พื้นที่ในการจัดสวน ซึ่งในการสำรวจพื้นที่ในการจัดนั้นไม่เพียงการวัดขนาดกว้าง ยาวา ของพื้นที่เท่านั้น แต่ต้องระบุข้อจำกัดต่างๆ ของพื้นที่โดยรอบได้

 • ขนาดและคุณสมบัติ เช่น กว้าง ยาว ความลาดเอียงของพื้นที่/ทิศทางน้ำ คุณภาพดินความหนาแน่น ชนิดดิน
 • พื้นที่ใช้ประโยชน์ใกล้เคียง เช่น พื้นที่ซักล้าง ถนน ห้องรับแขก ห้องครัว ฯลฯ
 • ทิศทางแดด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามทิศทางของแดด แต่ควรทราบถึงรายละเอียด เช่น มีอาคารมาขวางกั้นทำให้เกิดพื้นที่ร่มตลอดเวลาเป็นต้น
 • ทิศทางลม มีประโยชน์ในการกำหนดชนิดพรรณไม้ เช่น ไม้มีกลิ่น ไม้โปร่ง เป็นต้น
 • มุมมอง เช่น บริเวณด้านหน้าห้องรับแขก ห้องเครื่องมือ ที่เก็บของ ห้องเรียน เป็นต้น
 • โครงสร้างสาธารณูปโภค เช่น ท่อน้ำ สายไฟ สายดิน ท่อน้ำทิ้ง แอร์ รางรับน้ำฝน เป็นต้น
 • อื่นๆ เช่น วัชพืชในดิน (หญ้าแห้วหมู หญ้ากก หรือวัชพืชประเภทเหง้า

352598

การดูแลรักษาสวน 

การจัดสวนประดับตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ แม้ว่าการออกแบบสวน การจัดสวน จะทําให้ผลที่ออกมาสวยงามเพียงใดก็ตาม หากสวนนั้นขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา หรือดูแลรักษาไม่ถูกต้อง ความสวยงามดังกล่าวก็จะค่อย ๆ สูญเสียไปในที่สุดการออกแบบสวน เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การดูแลรักษาสวนง่ายหรือยากได้ หากเจ้าของสถานที่ไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่ดูแลรักษาสวนมากนักก็ควรจะจัดสวนให้ดูแลรักษาได้ง่ายใช้พรรณไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมาก ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดี และค่อนข้างเจริญเติบโตช้าแต่ถ้าหากเจ้าของเป็นคนรักธรรมชาติ มีเวลาให้กับสวนได้มาก มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับ

พรรณไม้ต่าง ๆ การออกแบบจัดสวนก็สามารถเลือกใช้พรรณไม้แปลก ๆ ที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลรักษามากได้

นอกจากนี้การออกแบบจัดสวนจะต้องให้สะดวก เหมาะสมกับการเข้าไปปฏิบัติงานในการดูแลรักษาได้ง่ายด้วย เพราะการจัดสวนเป็นการจัดวางสิ่งที่มีชีวิต มีการเจริญเติบโตต้องการการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากปล่อยทิ้งให้สวนนั้นเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติสักระยะหนึ่ง พรรณไม้ต่าง ๆ จะเจริญเติบโตมากเกินไป สวนที่เคยสวยงามในครั้งแรกก็เริ่มเปลี่ยนแปลง เสื่อมสภาพได้ดังนั้นการดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สวนนั้น คงสภาพความสวยงามให้ทนนานที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนให้คงสภาพนั้น จะเป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างมากกว่าการออกแบบจัดสวน ในปัจจุบันอาชีพการดูแลรักษาสวน เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทํารายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ค่อนข้างมากการดูแลรักษาสวน (Maintenance) เพื่อให้สวนสวยงาม คงสภาพเดิมนานที่สุด มีวิธีที่จะต้องปฏิบัติดังนี้

 • การตัดแต่งพรรณไม้ (pruning)
 • การดูแลบํารุงรักษาสนามหญ้า (lawn maintenance)
 • การให้ปุ๋ย (fertilization)
 • การป้องกันกําจัดศัตรูพืช (pest control)
 • การปรับปรุงสวน (gardening improvement)

เกี่ยวข้อง : เครื่องทาบบัตร  เพิ่มความสูง ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เหมาแท็กซี่ รถบรรทุก ลงประกาศขายรถฟรี

Leave a Reply