ประโยชน์และรูปแบบของการจัดสวน

จัดสวนไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียวหากต้องทำให้เกิดความงาม  บันดาลความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจและอารมณ์ของผู้คน สอดคล้องกับความต้องการด้านสภาพความเป็นอยู่และการทำกิจกรรมต่างๆของผู้เข้าไปใช้สวนอีกด้วย

จัดสวนหน้าบ้านง่าย-ๆ-009

ประโยชน์ของการจัดสวน

 1. การจัดสวนทำให้เกิดการดูแลพื้นที่อย่างดี   มีขอบเขตแน่นอน  เกิดความปลอดภัยในการใช้พื้นที่
 2. การจัดสวนเป็นการช่วยลดมลภาวะต่างๆ  เช่น  เสียงรบกวน  ฝุ่น  ลม  แสงแดด  ด้วยการออกแบบมาควบคุม  เพราะการจัดสวนเป็นการควบคุมและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมน่าอยู่
 3. การจัดสวนทำให้พื้นที่สะอาด  อากาศบริสุทธิ์  ควบคุมระดับอุณหภูมิ  แสงแดด  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับความต้องการ
 4. การจัดสวนช่วยให้มีการวางแผนการใช้พื้นที่  ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมีสัดส่วน  ขอบเขตที่เหมาะสมแน่นอน  เช่น  บริเวณพักผ่อนส่วนตัว  บริเวณออกกำลังกาย  พื้นที่สวนครัว  สนามเด็กเล่น  สวนไม้ดอกไม้ประดับ  หรือพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ
 5. การจัดสวนช่วยแก้ไขและปิดบังสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดู  และยังแก้ไขการพังทลาย  การเสื่อมโทรมของหน้าดินอีกด้วย
 6. การจัดสวนช่วยให้เกิดความสุขทางด้านจิตใจ  เพราะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและพืชพรรณ

ce56679a7c1bc821b5fde4637ff46ef3

รูปแบบของสวน

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอนับเป็นธรรมชาติของมนุษย์จึงเป็นผลทำให้งานออกแบบทุกด้านพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง สวนได้ถูกแบ่งไว้เป็น ๒ แบบใหญ่ๆ  คือสวนแบบประดิษฐ์ (Formal   style)  และสวนแบบธรรมชาติ  (Informal  style)  แต่ในปัจจุบันยังมีรูปแบบสวนเกิดขึ้นจากการพัฒนาการของแนวความคิดจากรูปแบบสวนทั้ง ๒  เรียกว่า สวนแบบสมัยใหม่ (Contemporary )

 • สวนแบบประดิษฐ์หรือสวนแบบเรขาคณิต (Formal style) 
 • สวนแบบนี้วางแปลนโดยใช้รูปเรขาคณิตเป็นหลัก   เช่น  สี่เหลี่ยม   สามเหลี่ยม  วงกลมดังนั้นการควบคุมตัดแต่งรูปทรงต้นไม้จะเห็นอย่างเด่นชัด  เจาะจง   จัดวางอย่างตั้งใจ  การจัดสวนแบบนี้มักจะเป็นการจัดในพื้นที่กว้างจึงจะเกิดความประทับใจ  พื้นที่จัดมักเป็นที่ราบเรียบ  ไม่นิยมพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ  เป็นเนินเขา  การจัดจะคำนึงถึงความสมดุล
 • สวนรูปแบบธรรมชาติ (Informal  style)

ในการศึกษาเรื่องรูปแบบสวนธรรมชาติ  เราแบ่งได้เป็น ๒ แนวทาง  คือ

 • การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันตก
 • การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันออก

การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันตกอังกฤษเป็นชาติแรกที่ได้เริ่มพัฒนาสวนแบบนี้ ได้เกิดขึ้นหลังจากที่สวนแบบประดิษฐ์ได้เจริญถึงที่สุด และเสื่อมความนิยมลงไป  และได้เริ่มมีการสร้างสรรค์รูปแบบของธรรมชาติ พื้นที่จะมีความสูงต่ำลดหลั่น  การจัดเพื่อการใช้ประโยชน์จากการพักผ่อนอย่างแท้จริงเป็นสวนที่ใช้พันธุ์ไม้หลากสีสัน  มากด้วยชนิดและประเภทจัดวางดูใกล้เคียงกับการก่อเกิดโดยธรรมชาติและเข้ากับทัศนียภาพโดยรวม

 • สวนสมัยใหม่  (Contemporary) เป็นการผสมผสานกันกับสวนทั้ง ๒ แบบ ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบแอบ สแทรกต์  (Abstract)  หรือแบบนามธรรม  เป็นการเน้นเรื่องราวอย่างกลมกลืนเหมือนธรรมชาติ จะคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงามและดูแลง่าย

Leave a Reply