การดูแลรักษาพืชพรรณ

พืชก็เปรียบเสมือนสินมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์ที่ต้องการแสงแดดและอาหาร ในการดำเนินชีวิตดังนั้ พืชที่ถูกย้ายมาจัดสวนก็ต้องการ การดูแลเพราะเป็นสิ่งที่ทำใช้มันอยู่รอด

การบำรุงรักษาพืชพรรณ

 • การให้น้ำ

  แนวปฏิบัติ

 1. ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด
 2. การให้น้ำควรให้ตอนเช้าหรือตอนเย็นเพราะแดดไม่ร้อนจัด
 • การให้ปุ๋ย

แนวปฏิบัติ

 1. ปุ๋ยมี ๒ ประเภท  คือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
 2. การใส่ปุ๋ยต้องพิจารณาสภาพและลักษณะของดิน
 3. ชนิดของปุ๋ยต้องตรงตามที่ต้นไม้ต้องการ
 4. ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่ต้นไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
 5. ควรใส่ปุ๋ยในระหว่างที่ต้นไม้ต้องการ เช่นในช่วงการออกดอก  หลังออกดอก  ออกผลแล้ว และระหว่างฤดูฝน เป็นต้น
 • การกำจัดวัชพืช

แนวปฏิบัติ

 1. หมั่นถอนวัชพืชบริเวณรอบๆโคนต้น เพราะวัชพืชอาจจะแย่งอาหารของต้นไม้ และเป็นที่หลบซ่อนของแมลงอันเป็นศัตรูของต้นไม้ได้
 • การป้องกันและกำจัดแมลง

แนวปฏิบัติ

 1. ควรเอาใจใส่ดูแลต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ เช่นเก็บไข่แมลงและหนอนผีเสื้อไปทำลาย
 2. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอยู่เสมอ  เพื่อให้แสงแดดสามารถส่องไปยังกิ่งก้านและลำต้นได้บ้าง
 3. ทำความสะอาดและถางวัชพืชรอบๆบริเวณที่ปลูกต้นไม้  ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลงศัตรูพืชบางชนิด

  Start เครื่องรถ

 •  การดูแลรักษาสนามหญ้า

 1. การรดน้ำสนาม วันละ ๒ ครั้ง  ในเวลาเช้าหรือเย็นให้ชุ่ม  ในวันฝนตกมากอาจลดปริมาณการรดน้ำได้
 2. การถอนวัชพืช  จะต้องทำการถอนวัชพืชออกทันที  ตลอดเวลาที่ทำการดูแลรักษาการแต่งผิวหน้า  ในกรณีที่มีการยุบของดินขึ้นทำให้สนามไม่เรียบ  ต้องใช้ปุ๋ยหมัก  ผสมกับทรายละเอียด  อัตราส่วน  ๑:๑  ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด  แล้วนำมาโรยตามรอยยุบของสนามทุกครั้งที่ทำการตัดหญ้าและบดลูกกลิ้ง
 3. การตัดหญ้า  ด้วยเครื่องโรตารีที่มีใบมีดคม  โดยให้ตัดหญ้าให้สูง ๒.๕ เซนติเมตร  จึงให้คงความสูงของการตัดไว้เท่าเดิมตลอด
 • การให้ปุ๋ย

 1. ใช้ปุ๋ยยูเรีย ๔๖% ผสมน้ำในอัตรา  ๑  ช้อนโต๊ะต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ฉีดหรือรดสนามในอัตรา ๑ ลิตร/ ตร.ม.    หรือ ๑ ปี๊บ /๒๐ ตร.ม.
 2. ใช้ปุ๋ย N-P-K สูตร ๑๕-๑๕-๑๕  เดือนละ ๑ ครั้ง
 • กรณีสนามไม่สวย

มีหญ้าขึ้นไม่แน่น มีหลายสาเหตุ  เช่นดินแน่นเกินไป  น้ำขัง  มีการเหยียบย่ำมาก  เป็นต้น  แนวทางการแก้ไข คือ

 1. แนวทางที่ ๑  ให้ขุดหญ้าออก  พรวนดิน  ใส่ปุ๋ยหมัก  ปรับระดับ  ปูหญ้าใหม่ รดน้ำและใช้ลูกกลิ้งบดอัดให้แน่น
 2. แนวทางที่ ๒  ให้พรวนดินโดยใช้เหล็กแหลมเจาะลึกประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ปลูกหญ้าเสริม ใส่ปุ๋ย  รดน้ำและใช้ลูกกลิ้งบดอัดให้แน่น