การจัดสวนแบบธรรมชาติของชาวตะวันออก

ประเทศจีนเป็นแม่แบบแผ่อิทธิพลไปสู่เกาหลี  ญี่ปุ่น  เป็นความงามของธรรมชาติที่ได้

rock-garden1

ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนผ่านการจำลองโดยใช้มาตราส่วนย่อ  การจัดสวนของชาวจีนและญี่ปุ่นยังแฝงเร้นด้วยความเชื่อความศัทธาถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  เชื่อในโชคลาง  อิทธิพลของธรรมชาติที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์    ความหมายที่ไม่เหมือนกับสวนชาติใดๆในโลก  ก็คือ เจดีย์   ตะเกียงหิน  อ่างหิน  ไผ่ไล่กวาง  ซึ่งมีความงดงามความวิเวกบริสุทธิ์แล้วยังแฝงความหมาย  ความเชื่ออยู่ในเนื้อหาสวนอีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุถึง “สุนทรียภาพอันเรียบง่ายที่เกิดจากการปรุงแต่งธรรมชาติอย่างมีรสนิยม”  เพื่อให้ชีวิตดำรงสภาพที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติมากกว่าการบังคับธรรมชาติให้มารับใช้ตามคติชาวตะวันตก

รูปแบบของสวนธรรมชาติ  โดยทั่วไปแล้วการจัดสวนที่มุ่งการเลียนแบบธรรมชาตินั้นจะเป็นการจัดในพื้นที่ที่มีความสูงต่ำ  ลดหลั่น  การจัดวางกลุ่มพันธุ์ไม้เป็นไปอย่างธรรมชาติ  คำนึงถึงการจัดเป็นกลุ่มอิสระ  ไม่ยึดรูปแบบทางเรขาคณิตมากำหนด  แต่อาศัยจังหวะการจัดวางให้เกิดสมดุลด้วยความรู้สึก  จึงมีความงามอย่างลึกซึ้งก่อให้เกิดความคิดคำนึงต่อเนื่อง  เกิดแรงบันดาลใจ  และจินตนาการ จึงเรียกสวนแบบนี้ว่า Naturalistic style  ก็ได้

Leave a Reply