การจัดสวนถือเป็นศิลปะที่นำธรรมชาติสื่อออกมา

การจัดสวนเป็นศิลปะที่เกิดจากการนำเอาองค์ประกอบทั้งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาผสมผสาน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมของมนุษย์

รวมทั้งสัมพันธ์กับตัวอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิด การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะโดยทั่วไปเป็นพื้นฐานก่อน จะต้องรู้ว่าศิลปะคืออะไร มีความหมายอย่างไร

การจัดสวน

ความหมายของศิลปะ (Art) 

คำว่าศิลปะ มีความหายและขอบเขตกว้างขวางมาก นักปราชญ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะให้ความหมายของศิลปะแตกต่างกันไป จนดูเสมือนว่าศิลปะเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจับความหมายที่แท้จริงได้ แต่ความเป็นจริงจะพบว่าศิลปะเป็นเกือบทุกสิ่งที่ทุกคนกล่าวไว้ โดยคนหนึ่งเน้นความเห็นของตนหนักไปแง่หนึ่ง อีกคนหนึ่งก็จะเน้นไปอีกแง่หนึ่ง เป็นการมองของสิ่งเดียวกันในแง่มุมต่างกัน เช่น

  • ศิลปะคือการเลียนแบบ
  • ศิลปะคือการเป็นตัวแทน (ของชีวิต)
  • ศิลปะคือการแสดงออก
  • ศิลปะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ
  • ธรรมชาติเลียนแบบศิลปะ
  • ศิลปะคือรูปทรง
  • ศิลปะคือความสมปรารถนา
  • ศิลปะคือประสบการณ์
  • ศิลปะคือการเห็นแจ้ง

จากทัศนะของนักปราชญ์ทั้งหลาย ศิลปะมีคุณลักษณะที่เป็นตัวร่วมสำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ การแสดงออก เพราะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงาม ความเห็นแจ้ง สัญลักษณ์ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ ล้วนแต่แสดงออกโดยผ่านทางรูปทรงที่ศิลปินเลือกสรร หรือสร้างสรรค์ขึ้นทั้งสิ้น  ดังนั้นความหมายของศิลปะในแนวกว้าง ๆ ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และ/หรือความงาม